Terms & Conditions

Artikel 1. Definities

1.1 Eenmanszaak Stone & Palm (hierna: Stone & Palm), gevestigd te De la Reijstraat 7,
6814AD Arnhem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 75823748. Hierna te noemen: ‘Verhuurder’.
1.2 De wederpartij is de partij die de studio huurt. Hierna te noemen: ‘Huurder’.
1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan
Verhuurder tegen betaling een ruimte beschikbaar stelt aan Huurder en waarbij de algemene
voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging, waaronder mede
begrepen een bevestiging per e-mail door Stone & Palm.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stone & Palm uitgebrachte
prijsopgaven, offertes en aangegane overeenkomsten tot het verrichten van diensten, onder
andere bestaande uit verhuur van studio’s, behoudens schriftelijk vooraf door Stone & Palm
aanvaarde afwijkingen en of aanvullingen.
2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij expliciet
uitgesloten.
2.3 In het geval dat één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden
onverbindend zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van
kracht. Stone & Palm zal de betreffende bepaling(en) vervangen door nieuwe bepalingen die
de strekking van de voorgaande bepalingen zoveel mogelijk overeenkomt.
2.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. In het geval dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden vermeldt dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.5 In het geval dat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit niet mogelijk is, zal alvorens de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangeduid waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van
de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden verstuurd.

2.6 Indien het zich voordoet dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienst-
of productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van het

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene

voorwaarden onafgebroken beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de consument het
meest bevorderlijk is.

 

 

Artikel 3. De offerte en het aanbod

3.1 In het geval dat in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gegeven, komt het aanbod te
vervallen na vijf kalenderdagen.
3.2 In het geval de Huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat een onderdeel van de offerte, of
het geheel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing, kan de Verhuurder niet aan
haar offerte worden gehouden. Verhuurder kan niet aan haar offerte worden gehouden indien
de Huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Offertes kunnen niet automatisch gelden voor vervolgopdrachten.
3.4 Een boeking is louter geldig op het moment deze via het daarvoor aangewezen systemen
zal worden geplaatst.

 

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 Mits uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen met klem en
schriftelijk anders overeenkomen, wordt de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder
aangegaan voor bepaalde tijd.
4.2 Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Er kan geen optie op
een datum worden geplaatst. Een datum is pas definitief gereserveerd na volledige betaling.
4.3 Indien er voor de hurende partij meer tijd benodigd is dan vooraf overeengekomen, dient
Huurder uren bij te boeken. Dit is louter mogelijk wanneer er niet reeds een andere
reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek. Garantie van het gebruik van de
ruimte kan op geen enkel moment door Verhuurder worden toegezegd buiten in eerste
instantie gereserveerde dagdeel.
4.4 De bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn bepaald op het op
dat moment gehanteerde prijspeil. Verhuurder heeft het recht de vergoedingen op enig
moment, wanneer gewijzigde omstandigheden hiertoe verlangen, zodanig aan te passen.
Binnen afzienbare tijd worden de gewijzigde tarieven medegedeeld aan Huurder.
4.5 Indien de Huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen,
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
de Huurder.
4.6 Betaling dient binnen vierentwintig uur na het plaatsen van de online boeking van de
gehuurde datum te geschieden door Huurder aan Verhuurder.
4.7 Facturen horen in beginsel van te voren te worden voldaan, zo ook een eventuele
borgsom. Indien betaling op rekening geschiedt, is de betaaltermijn vierentwintig uur na
factuurdatum. De factuur zal zonder enige korting of beroep op verrekening binnen dit

gestelde termijn moeten worden voldaan door Huurder. Bij overschrijding van de termijn van
vierentwintig uur is Huurder van rechtswege in verzuim en heeft Verhuurder recht op rente,
met een minimum van het percentage van de wettelijke rente.
4.8 Betaling na afloop van huurperiode is mogelijk, indien dit uitsluitend door Verhuurder
vooraf schriftelijk is goedgekeurd. Deze factuur dient dan binnen zeven dagen na afloop van
het huren te worden voldaan.

 

 

Artikel 5. Verplichtingen huurder

5.1 Alle informatie die relevant is voor de uitvoering van de opdracht wordt tijdig
beschikbaar gesteld door de Huurder aan Verhuurder. Alle informatie die voor de uitvoering
van de opdracht relevant is wordt tijdig beschikbaar aan Verhuurder door Huurder.
5.2 Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De gegevens van
Huurder zullen vertrouwelijk worden behandeld door Verhuurder.
5.3 Huurder vrijwaart Verhuurder voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan
het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
5.4 Huurder is gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. Zie bepalingen uit artikel
6: uitvoering van de overeenkomst.
5.5 Indien een of meer huisregels niet worden nageleefd door Huurder kan de huur tussentijds
terstond worden beëindigd. Huurder is in dat geval het totale bedrag van de gehele
huurtermijn verschuldigd aan Verhuurder.
5.6 Huurder mag enkel met ongedragen, binnenschoenen of met schoenovertrekken de
showroom betreden. Dit om de inrichting zo lang mogelijk in goede staat te houden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Verhuurder voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Verhuurder is niet
aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Huurder beoogde te behalen door
middel van het uitvoeren van werkzaamheden in de showroom van Verhuurder.
6.2 Stone & Palm bevindt zich op de De La Reijstraat 7 6814 AD in Arnhem.
6.3 Huurder behoudt zich enkel het recht tot de volgende ruimtes van de locatie: de
kitchenette, parkeerplaats en toilet. Overige ruimtes zijn geen eigendom van Verhuurder en
zijn niet toegankelijk voor Huurder.
6.4 Het uitvoeren van werkzaamheden door Huurder, dan niet het verblijf van Huurder in
studio van Verhuurder, geschiedt zonder dat hierbij overlast wordt veroorzaakt aan derden,
waaronder te verstaan omwonenden en inpandige medeverhuurders.
6.5 Huurder behoudt zich slechts toegang tot de showroom, indien dit gepaard gaat met het
dragen van ongedragen schoenen, binnenschoenen en/of schoenhoesjes om duurzaamheid
van de inrichting te garanderen.

6.6 Huurder gaat in overeenstemming met het feit dat content van enige aard wat in strijd is
met de openbare orde en/of goede zeden, mede te verstaan: Racisme, het aanzetten tot haat,
uitbuiting, in strijd is met het uitvoeren van de overeenkomst en derhalve niet toegestaan is.
6.7 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, waaronder modellen,
fotografen en overige personen waar tijdens het tijdslot mee wordt gewerkt. Verhuurder is
niet verantwoordelijk voor het ontvangen van huurders tijdens het tijdslot, enkel aan het
begin van het tijdslot.
6.8 In de studio’s worden enkel groepen met een maximum grootte van 6 personen
toegelaten; verzoeken voor grotere groepen moeten uitsluitend in overleg met Verhuurder.
6.9 Het is verboden brandgevaarlijke zaken of artikelen die kunnen leiden tot schade of
vervuiling van de ruimte te gebruiken. Tevens is roken in en rond het pand niet toegestaan.
Aan de straatzijde van het pand is het toegestaan om te roken.
6.10 Het is uitsluitend in overleg met Verhuurder toegestaan om kinderen en/of huisdieren
mee te nemen naar het pand. Dit zal enkel worden toegestaan in hoogst uitzonderlijke
situaties.
6.11 Indien de ruimte niet schoon wordt achtergelaten, is Verhuurder gerechtigd
schoonmaakkosten door te berekenen aan Huurder.
6.12 Het nuttigen van alcohol is toegestaan, mits dit met mate geschiedt en in alle
redelijkheid niet tot enig hinder zal leiden.
6.13 Verhuurder behoudt zich het recht om personen die duidelijk onder invloed van alcohol
of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen,
te allen tijde de toegang tot de ruimte te weigeren.
6.14 Indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld is Verhuurder gerechtigd een boete ter
hoogte van de huurkosten in rekening te brengen, tenzij de kosten die gepaard gaan met de
overtreding dit bedrag overschrijden.
6.18 Huurder gaat akkoord dat Verhuurder of een aangewezen persoon zich te allen tijde het
recht behoudt om op locatie aanwezig te zijn.
6.19 Stone & Palm behoudt zich het recht voor om mensen die duidelijk onder invloed zijn
van verdovende middelen toegang te ontzeggen. Alcohol mag in absoluut matige
hoeveelheden genuttigd worden, met alle redelijkheid in acht genomen.
6.20 Stone & Palm is niet aansprakelijk te stellen als een shoot door omstandigheden
geannuleerd moet worden. In zo’n geval zal er gekeken worden naar een vervangende datum,
met eventuele restitutie van gelden als er geen nieuwe datum mogelijk is.

 

Artikel 7. Schade en aansprakelijkheid

7.1 Huurder is aansprakelijk voor schade van al de ter beschikking gestelde
gebruiksvoorwerpen en gebouwen. Huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen
vanwege diens huurperiode, bij akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden
automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te
beschikken over de middelen om het gehuurde correct en te gebruiken en te onderhouden.

7.2 Huurder verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in
het bezit te zijn van middelen om schade te herstellen. Beschadigingen en vermissingen
dienen door Huurder onmiddellijk aan Verhuurder gemeld te worden.

 

 

Artikel 8. Reservering en annulering

8.1 De reserveringseenheid duurt minimaal vier uur met een maximum tijd van acht uur.
8.2 Huurder houdt rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een
sessie bij het maken van de reservering. Bij uitloop berekent Verhuurder meerkosten van 50
euro per half uur na één half uur. Indien de uitloop meer dan anderhalf uur bedraagt, wordt
het vastgestelde bedrag van de opvolgende reserveringseenheid gehanteerd.
8.3 De overeenkomst wordt bij het eindigen van de in de overeenkomst genoemde
huurperiode niet stilzwijgend verlengd.
8.4 Huurder kan slechts achtenveertig uur voor de dag van de reservering eenmalig kosteloos
verzetten.
8.5 Indien annulering plaatsvindt achtenveertig uren of korter vóór het begin van
de huurdag(en) is Huurder een schadevergoeding verschuldigd ter
hoogte van 50% van de overeengekomen vergoeding.
8.6 In beginsel is er geen restitutie van gelden mogelijk bij verzetting van reservering of het
afzien van locatieverhuur, tenzij hoge uitzonderingen met zich met meebrengen dat dit
benodigd is met inachtname van alle redelijkheid.
8.7 Ingeval van een door omstandigheden geannuleerde reservering, kan Verhuurder niet
aansprakelijk worden gesteld door Huurder, maar dient er een vervangende datum te worden
uitgekozen.

 

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Met het aangaan van de overeenkomst verklaren desbetreffende partijen dat zij strikt
vertrouwelijk omgaan met haar door de andere partij verstrekte mondelinge en schriftelijke
vertrouwelijke informatie en deze informatie nimmer aan derden overdragen, tenzij de andere
partij op bevel van enig gerechtelijke instantie of de wet tot bekendmaking gedwongen is of
indien dit publieke informatie betreft.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Verhuurder aan Huurder ter beschikking
gestelde materialen en informatie berusten bij Verhuurder. Het is Huurder uitdrukkelijk niet
toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en informatie te verveelvoudigen,
openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming
van Verhuurder.
11.2 Met het aangaan van de overeenkomst geeft Huurder Verhuurder toestemming om
beeldmateriaal en merknamen te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social
media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij vooraf

uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit
materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

 

Artikel 12. Bijzondere bepalingen

12.1 Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Huurder wordt voor meer informatie
verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 13. Klachten

13.1 Huurder is verplicht om eventueel ontstane klachten over facturen en/of de geleverde
diensten binnen achtenveertig uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken
aan Verhuurder.
13.2 In geen enkele mogelijkheid zal het indienen van een klacht de betalingsverplichting
opschorten.

 

Artikel 14. Geschilbeslechting

14.1 Het Nederlands recht van toepassing is van toepassing op deze algemene voorwaarden
14.2 Partijen zullen enkel een beroep via de rechterlijke weg bewandelen nadat zij zich
onderling tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil te beslechten.
14.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
waarin Verhuurder is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders doet luiden.
14.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens Verhuurder en betrokken derden twaalf maanden.